• از تا
    • اپل

FastDigest Enzymes

FastDigest Enzymes
اندونوکلئازهای محدودکننده، آنزی مهایی هستند اغلب از گروه هیدرولازها  که به طور اختصاصی، توالی خاصی را شناسایی کرده و آن را برش م یدهند. هضم آنزیمی DNA بوسیله انریم های محدود کننده در فرایند کلونینگ بسیار زمان بر می باشد. که ممکن نیاز به انکوباسیون 14 - 16 ساعته DNA و انزیم داشته باشد. آنزیم های محدود کننده سریع سیناکلون این هضم DNA را در زمان 5 دقیقه ای با بالاترین کیفیت انجام میدهند.

مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)