شرکت دانش بنیان سیناکلون اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات الیگونوکلئوتید ها (پرایمر و پروب ) در ایران و تنها صادر کننده به کشورهای همسایه از جمله عراق ، سوریه و مصر

 شرکت دانش بنیان سیناکلون اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات الیگونوکلئوتید ها (پرایمر و پروب ) در ایران  و تنها  صادر کننده به کشورهای همسایه از جمله عراق ، سوریه و مصر