کیت کمی تشخیص ویروس ایدز | کیت تشخیص ریل تایم

کیت طراحی شده مذکور بر اساس Real-time PCR و با روش Tag Man Probe، برای پایش ویروس ایدزHIV مورد استفاده می­باشد. با استفاده از این کیت می­توان این ویروس را در زمان خیلی کمی تشخیص داد و از بروز آسیب بیشتر توسط این ویروس جلوگیری نمود. عمر مفید برای ماندگاری و پایداری کیت بر اساس بررسی های انجام شده برای 2 سال برنامه ریزی شده است. که این بررسی ها بر اساس استفاده از پروتکل های معتبر آماده شده است که در آن از مواد اولیه برای تهیه بافر Master mix با قدرت ماندگاری بالا و پرایمر هایی با OD مناسب که در طول زمان استفاده شرایط مطلوب را برای استفاده کنندگان کیت فراهم  سازد. سنجش ویروس با استفاده از این کیت به صورت کمی انجام شده و حضور ویروس را با غلظت آن در نمونه­های بالینی تعیین می­نماید. می­توان از تمامی نمونه های انسانی برای تشخیص این ویروس از این کیت  استفاده کرد.