شرکت سیناکلون بعنوان کمپانی BioSS امریکا محصولات زیر را عرضه میدارد .

شرکت سیناکلون بعنوان کمپانی BioSS امریکا محصولات زیر را عرضه میدارد .


  1.  Primary Antibodies
  2.    Secondary Antibodies
  3.       ABBYTM Monoclonals
  4.     Isotype controls
  5.       Conjugations