توضیحاتی درباره شرکت و فعالیت

در سال 1374 شرکت سیناژن با کمک فکری و مالی مدیران متخصصی که دانش  یافته و آموخته ی آمریکا بودند و با همکاری دانش پژوهان و محققینی که در محیط بیولوژی مولکولی و زیست مولکولی سالیان سال در ایران تجربه کسب کرده بودند فعالیت خود را آغاز نمود و در همین اولین سال های حضور در این عرصه بیشتر...