تعطیلی پنج شنبه مورخ ۰۸/۰۲ تا روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۷

احتراما به اطلاع میرساند شرکت سیناکلون از روز پنج شنبه مورخ ۰۸/۰۲ تا روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۷ تعطیل میباشد.