حضور سیناکلون در کنگره بین المللی میکروبشناسی دکتر البرزی-شیراز

حضور سیناکلون در کنگره بین المللی میکروبشناسی دکتر البرزی-شیراز با حضور شخص پروفسور البرزي در غرفه سيناكلون