سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی