تعطیلات تابستانی شرکت سیناکلون

تعطیلات تابستانه شرکت سیناکلون از روز دوشنبه مورخ ۰۶/۱۸ تا جمعه مورخ ۰۶/۲۲ میباشد.