بازدید دکتر مسلم ظاهر از دانشگاه ناصریه عراق جهت عقد قرار داد همکاری با شرکت سیناکلون

بازدید دکتر مسلم ظاهر از دانشگاه  ناصریه عراق  جهت عقد قرار داد همکاری با شرکت سیناکلون