بازدید دکتر تولایی و همراهان ایشان از بقیه ا... از تولید سیناکلون